بازدید دانشجویان شهرستان چالوس، تنکابن، آمل و ساری از مناطق عملیاتی جنوب کشور و خدمات دهی و استقبال خادمین بسیج دانشجویی از زائرین در قالب اردوهای راهیان نور دانشجویی