عبدالهیان رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از قرارگاه جهادی رویش در ساری بازدید کرد.