khazarnamakhazarnama (1)khazarnama (2)khazarnama (3)khazarnama (4)khazarnama (5)khazarnama (6)khazarnama (7)khazarnama (8)khazarnama (9)khazarnama (10)khazarnama (11)khazarnama (12)khazarnama (13)khazarnama (14)khazarnama (15)khazarnama (16)khazarnama (17)khazarnama (18)khazarnama (20)khazarnama (19)

 

بازدید شهردار ساری از روند پیشرفت فیزیکی پروژه زیرگذر بلوار داراب

با تشکر از روابط عمومی سازمان عمران شهرداری ساری