مهدی عبوری شهرداری ساری و رشیدی معاون فنی و عمرانی شهرداری ساری از عملیات عمرانی فاز دوم بوستان ملل بازدید کردند.