فرماندار مرکز استان مازندران با حضور در شهرداری منطقه 3 ساری ضمن دیدار با کارکنان از واحدهای مختلف آن بازدید کرد.