بازدید مدیرعامل سازمان انتقال خون کشورو هیات همراه از اداره کل انتقال خون استان مازندران در ساری