بازدید مدیر کل بهزیستی مازندران از کارگاه تولید ماسک و البسه بیمارستانی انجمن معلولین ضایعه نخاعی تحت نظارت بهزیستی استان مازندران

دکتر فرزاد گوهردهی مدیر کل بهزیستی مازندران به اتفاق معاونین خود از کارگاه تولید ماسک و گان انجمن معلولین ضایعه نخاعی استان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران در این کارگاه زنان سرپرست خانوار و جمعی از معلولین توانمند با تولید ماسک و لباس مخصوص بیمارستان، نیاز کادر پزشکی بیمارستان‌ها و همچنین کارکنان مراکز شبانه روزی تحت نظارت بهزیستی مازندران را تامین می‌کنند.