یک پروفسور ایتالیایی با همراهی مهندس سینا خویی ،مهندس کامران حسن زاده و دکتر حسین اسلامی حاضر در همایش بین المللی توسعه و مهندسی ساخت که در بابلسر در حال برگزاری است از مسجد جامع تاریخی ساری پس از آتش سوزی بازدید کرد.