گشت ویژه کنترل رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا در واحدهای خبازی شهرستان ساری همزمان با سراسر استان مازندران انجام شد.