مایش بازسازی واقعه غدیر خم در شهرستان بابل برگزار شد.