عملیات بازپیرایی اِلمان میدان امام خمینی (ره) به همت شهرداری ساری و با مشارکت سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری انجام شد و در آخرین روزهای سال آخرین روزهای محوطه سازی خود را سپری می نماید.