کاشت و عمل آوری تنباکو در روستای اسپوکلای میاندورود

استان مازندران با توجه به سابقه کشت توتون و میزان سطح کشت از سالیان بسیار از مناطق اصلی توتونکاری کشور بوده؛ این استان اکنون با حدود هزار هکتار سطح زیر کشت توتون جزو استان‌های برتر کشت توتون است.

متاسفانه به دلیل عدم حمایت از کشت توتون در روستاها این کشاورزی با قدمت بیش از 70 سال در حال از بین رفتن میباشد.

دلیل عدم استقبال توتون کاران از کشت که با مشقت های فراوان برداشت و فرآوری میگردد می توان قیمت پایین و عدم پرداخت بموقع که خرید آن در انحصار یک مرکز می باشد ذکر کرد که نتیجه هرسال از زمینهای سطح کشت توتون در روستاهای بویژه شرق مازندران کم میشود.