برداشت خیار در ۱۰ هکتار از مزارع کشاورزی روستای فقیه آباد بخش نشتاء تنکابن آغاز شد.

حدود ۵۰ کشاورز در ۱۰ هکتار از مزارع روستای فقیه آباد بخش نشتاء به کاشت، داشت و برداشت خیار مشغول هستند.