برداشت زعفران در منطقه دودانگه ساری؛ شهرستان ساری دارای سطح کشت بیش از ۶ هکتار و سابقه کشت بیش از ۱۲ سال زعفران می باشد.