مازندران ۴۶۰هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد که ۱۶۰ هزار هکتار باغ و این میزان نیز ۱۱۵هزار هکتار آن مرکبات با تولید ۲میلیون و ۵۰۰هزار تن است.