برداشت گل از نرگس‌زارهای جویبار

برداشت گل نرگس از اواسط آذر ماه آغاز می‌شود و تا آخرین روزهای بهمن ادامه دارد. شهرستان‌های جویبار، نوشهر، چالوس، آمل و ساری، مرکز کشت گل نرگس در استان مازندران هستند.

حدود ۴۰۰بهره بردار بصورت مستقیم و ۳هزار و ۵۰۰نفر بصورت غیرمستقیم دراین شهر ها، در تولید، برداشت و فروش گل نرگس فعالیت دارند.

در شهرستان جويبار بیش از 50 هکتار گل نرگس کشت می‌شود که به عنوان منبع و قطب تولید گل نرگس در استان مازندران به حساب می‌آید.