برداشت گل گاوزبان از مزارع بخش هزار جریب در شرق مازندران آغاز گردید.