همزمان با پاییز رنگارنگ ، نخستین برف این فصل ارتفاعات ییلاق جواهرده و دیگر مناطق ییلاقی شهرستان رامسر را سفید پوش کرد.