در آخرین جمعه قبل از شروع ماه محرم آذری زبانان قائم شهر با برگزاری آئین تشت گذاری  به استقبال این ماه رفتند.