بزرگترین گودال‌ها در جهان

گودال‌ها یکی از پدیده‌های طبیعی هستند که در صورت عمیق بودن بسیار رعب انگیز خواهند بود. گاهی اوقات این پدیده‌ها که از نشست زمین ایجاد می‌شوند به حدی عمیق می‌شوند که پرتگاه‌هایی پرخطر و ترسناک را ایجاد می‌کنند.