برگزاری تجمع مردمی در پاسخ به اقدام شیطانی اهانت به پیامبر اسلام در شهرستان آمل

در پی اقدام شیطانی و اهانت مجله فرانسوی به ساحت مقدس رسول اکرم باری دیگر مردم غیور شهرستان آمل به حمایت از مقدسات اسلام و برائت از مشرکین به پا خاستند