تحویل صندوق‌های اخذ رأی شهرستان ساری به نمایندگان فرماندار

 با حضور عوامل انتظامی و امنیتی، صندوق‌های اخذ رأی شهرستان ساری تحویل نمایندگان فرماندار شد.