تخريب بنای ساحلی غیرمجاز در سلمانشهر

درراستاي حفظ حقوق بيت المال و آزاد سازي سواحل غرب مازندران با تاييد ديوان عالي كشور يك واحد بنای ساختمانی در ساحل شهر سلمانشهر شهرستان عباس‌آباد با حضور نماينده دادستان،نيروی انتظامی و نيروهای اداره منابع طبيعی شهرستان عباس‌آباد تخريب شد اين عرصه ساحلی به مساحت ۴ هزار و ۱۱۳ مترمربع بوده كه با حكم قضایی دستور قلع قمع بنای مذكور صادر شده است.