تخريب ديوارهاي غيرقانوني

با حکم قضایی و با حضور ماموران انتظامی و منابع طبيعی تخريب ديوارهای غيرقانونی در يك قطعه اراضی جنگلی جلگه‌ای ۱۰ هكتاری به مساحت ۱۶ هزارمتر مربع كه به طور غيرقانونی تفكيك و فروخته شده بود درروستای ديزيلا حوزه شهرستان نوركشهر تخريب شد.

اين قطعات به ابعاد ۴۰۰ و ۵۰۰ متری تفكيك شده بود. در غرب مازندران ۹۵۳قطعه موسوم به ۱۰ هكتاری وجود دارد كه اين قطعات در عباس آباد،چالوس و نوشهر در زمان رژيم گذشته به امرا و وابستگان واگذار شده بود .

طبق قانون، هرنوع تفكيك و قطعه بندی اين اراضي براساس قانون تخلف بوده و پيگرد قانوني دارد.