نخستین دوز واکسن کرونا به تعداد 105 نفر از ادر درمان در آمل تزریق شد.