resized0 resized1 resized2 resized3 resized4 resized5 resized6 resized7 resized8 resized9 resized_ resizedA resizedB resizedC resizedD