تعزیه خوانی در روستای کرسام  چهاردانگه ساری با حفظ پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی