تقدیر از نانوایان شهرستان ساری با اهدا شاخه گل به مناسبت روز ملی نان (۲۲آبان ماه ۹۹) باحضور دزایی پور مشاور فرماندار، ژولیده رئیس اداره صمت، محمودی رئیس اتحادیه خبازان و فرجی رئیس شرکت غله شهرستان ساری