سفیران پاکیزگی ؛کارکنانی که پایانی برای کارشان نیست

تلاش کارکنان شهرداری ساری در یک روز سرد و بارانی پاییزی که به انجام وظیفه مشغولند تا هم پاکیزگی و آراستگی شهری فراهم شود و هم هدایت جریان آب های سطحی به مشکل برنخورد.

مجموعه کارکنان زحمتکش، با تلاش و خدوم شهرداری ساری در بخش رُفت و روب از آن دست کارکنانی هستند که کارشان پایانی ندارد؛ تعطیل پذیر نیست و بی وقفه ادامه دارد در چهار فصل سال.

کرونا هم که آمد پای کار بودند؛ تعطیل دو هفته ای هم که برای کشور به لحاظ مواجهه با ویروس کرونا مقرر شد، آنها به انجام وظیفه مشغول هستند…