کشاورزی محور فعالیت‌های اقتصادی در استان سرسبز مازندران است. این بخش با تنوع تولیدات و زیبایی‌های طبیعی ، بخش صنعت و گردشگری را هم با خود یدک می‌کشد.