به منظور حفاظت از عرصه‌های طبیعی در روز طبیعت، هیزم و ذغال رایگان بین گردشگران نوروزی، در گلوگاه توسط اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان توزیع شد.