توليد البسه بهداشتی در چالوس

به منظور تأمين نياز مراكز درماني و بيمارستانهاي شهرستان چالوس براي مقابله با بيماري كرونا ويروس ، يك كارگاه خياطي خانگي توليد روزانه 100 الي 120 البسه بهداشتي مورد نياز اين مراكز را در چرخه توليد دارد و حدود 15 نفر به طور مستقيم و غير مستقيم در اين كارگاه مشعول به كار هستند .