تهیه کره حیوانی توسط دامداران مازندرانی

دامداران در مراتع بخشی از امور روزانه خود را به تهیه کره حیوانی اختصاص می دهند .

آنان ماست را در دبه‌های بزرگ به نام “تلِم” ریخته و سپس با چوب بلندی که داخل آن قرار دارد آن را می زنند و با آب سردی که از چشمه می‌آورند مخلوط کرده و آنگاه از آن ماست کره گوسفندی گرفته و دوغ را نیز به طور رایگان در اختیار افراد روستا قرار می دهند .

کره‌های بدست آمده نیز براساس تعداد دامی که دامداران دارند و شیر دامشان را اندازه گرفتند تقسیم می‌شود .

پیش از این دامداران از چوب بلوط برای خود تلم تهیه می‌کردند.