تولید مواد ضد عفونی جهت مبارزه با ویروس کرونا توسط جوانان هیئتی در بابل