به مناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز و ۱۴ آبان روز‌ملی مازندران و‌هفته استان مازندران جشنواره فرهنگی همراه با نمایشگاه غذاهای سنتی و اجرای موسیقی زنده بومی و بازی های بومی محلی مازندران در دبستان شهید پرندک روستای تیرکلا برگزار شد