IMG22312011 IMG22312036 IMG22312055 IMG22312073 IMG22312091 IMG22312111 IMG22312130 IMG22312147 IMG22312164 IMG22312183 IMG22312201 IMG22312222 IMG22312240 IMG22312258 IMG22312276 IMG22312295 IMG22312312 IMG22312329 IMG22312348 IMG22312367 IMG22312382 IMG22312421 IMG22312481 IMG22312531 IMG22312582 IMG22312634

دومین جشنواره دانشگاهی هنرهای رزمی مازندران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی برگزار شد