ES-01 ES-02 ES-03 ES-04 ES-05 ES-06 ES-07 ES-08 ES-09 ES-10 ES-11 ES-12 ES-13 ES-14 ES-15 ES-16 ES-17 ES-18 ES-19

جشنواره غذا و نمایشگاه آثارهنری دانش آموزان استثنایی استان در روزهای ۱۰ الی ۱۱اسفندماه درمحل باشگاه فرهنگیان ساری برای بازدید عموم برگزار شد.