MHB_1422 MHB_1423 MHB_1429 MHB_1436 MHB_1443 MHB_1446 MHB_1447 MHB_1453 MHB_1457 MHB_1458 MHB_1465 MHB_1474 MHB_1479 MHB_1501 MHB_1506 MHB_1512 MHB_1513 MHB_1515 MHB_1519 MHB_1521 MHB_1522 MHB_1523 MHB_1525 MHB_1527 MHB_1530 MHB_1532 MHB_1533 MHB_1535 MHB_1537 MHB_1539 MHB_1544 MHB_1553 MHB_1556 MHB_1559 MHB_1564 MHB_1566 MHB_1569 MHB_1577 MHB_1584 MHB_1591 MHB_1603 MHB_1606 MHB_1619 MHB_1627 MHB_1633 MHB_1638 MHB_1640 MHB_1644 MHB_1646 MHB_1652 MHB_1653 MHB_1656 MHB_1657 MHB_1658 MHB_1659 MHB_1666 MHB_1670 MHB_1676 MHB_1688 MHB_1695 MHB_1701 MHB_1704 MHB_1707 MHB_1713 MHB_1717 MHB_1720 MHB_1722 MHB_1729 MHB_1737 MHB_1742 MHB_1744 MHB_1752 MHB_1768 MHB_1770 MHB_1778 MHB_1786 MHB_1805 MHB_1808 MHB_1809 MHB_1812 MHB_1815 MHB_1827 MHB_1832 MHB_1839 MHB_1853 MHB_1860 MHB_1864 MHB_1872 MHB_1875 MHB_1879 MHB_1892 MHB_1905 MHB_1913 MHB_1916 MHB_1926 MHB_1933 MHB_1942 MHB_1944 MHB_1950 MHB_1952 MHB_1960 MHB_1964 MHB_1966 MHB_1968 MHB_1982 MHB_1997 MHB_1998 MHB_2009 MHB_2021 MHB_2030 MHB_2041 MHB_2045 MHB_2053 MHB_2070 MHB_2076 MHB_2081 MHB_2088 MHB_2094 MHB_2106 MHB_2109 MHB_2113 MHB_2129 MHB_2136 MHB_2137 MHB_2143 MHB_2161 MHB_2168 MHB_2171 MHB_2175 MHB_2180 MHB_2183 MHB_2191 MHB_2203 MHB_2211 MHB_2226 MHB_2228 MHB_2236

جشن بزرگ موسسه اعتباری کاسپین مازندران در ساری با حضور مهندس یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، دکتر عبوری شهردار مرکز استان،مهندس عنایتی عضو هیات رئیسه موسسه اعتباری کاسپین، هیات مدیره استانی و مشتریان وفادار در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد.