جشن بزرگ لبخند فردا با حضور گسترده کودکان و خانواده ی آنان در دفتر ارتباط مردمی دکتر سعید نجاریان ساروی واقع در خیابان فرهنگ روبروی باشگاه فرهنگیان ساری برگزار گردید.