جلسه بررسی واصلاح پیش نویس دستورالعمل تعاملات فراملی شهرداری ها به میزبانی شهرداری رامسر برگزار شد.

دراین جلسه جمعی از نخبگان حوزه مدیریت شهری به بررسی و اصلاح دستورالعمل تعاملات فراملی شهرداری ها که توسط وزارت کشور تهیه وپس ازجمع بندی در هیات وزیران مطرح خواهدشد پرداختند.

زرودی شهردار تنکابن ،تمیمی عضو شورای اسلامی شهر شیرود، حسینی کوهستانی عضو شورای اسلامی شهر بهشهر، نیک نقش رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری، رضازاده مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری و کریمی کارشناس دفتر امور شهری استانداری مازندران به بحث و بررسی پرداختند.

عمده موضوعات مطرح شده در این دستورالعمل در خصوص سفر های خارجی شهرداران ،شرکت کارکنان شهرداری هادربازدید ها و کنفرانس های بین المللی، عقدخواهر خواندگی با شهرهای خارجی در زمینه های مشترک میباشد.

قابل ذکر است این جلسه به ابتکار دفتر امور شهری استانداری مازندران و با مدیریت محمدی تاکامی مدیر کل این دفتر برگزار شد.