سومین جلسه شورای اداری روسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان های مازندران در نوشهر برگزار شد.