photo_2016-10-20_16-33-44 photo_2016-10-20_16-34-13 photo_2016-10-20_16-34-15 photo_2016-10-20_16-34-17 photo_2016-10-20_16-34-20 photo_2016-10-20_16-34-21 photo_2016-10-20_16-34-23 photo_2016-10-20_16-34-25 photo_2016-10-20_16-34-27 photo_2016-10-20_16-34-29 photo_2016-10-20_16-33-52 photo_2016-10-20_16-33-54 photo_2016-10-20_16-33-56 photo_2016-10-20_16-33-58 photo_2016-10-20_16-34-00 photo_2016-10-20_16-34-02 photo_2016-10-20_16-34-05 photo_2016-10-20_16-34-07 photo_2016-10-20_16-34-09 photo_2016-10-20_16-34-11

جلسه منطقه اي كميته قوانين و مقررات اوقافي با حضور مديران كل اوقاف استان هاي گلستان ، مازندران و سمنان در سالن اجتماعات اوقاف استان برگزار شد.