جلسه وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق مازندران باحضور مدیرعامل ،معاونین ،مدیران ستاد وامورهای توزیع در بابلسر برگزار شد.