photo_2016-07-17_11-44-59 photo_2016-07-17_11-45-20 photo_2016-07-17_11-45-26 photo_2016-07-17_11-45-48 photo_2016-07-17_11-45-54 photo_2016-07-17_11-46-00 photo_2016-07-17_11-46-07

zz zz (1)

zz (2) zz (3)

هراز نو : قصه کوتاه این تصاویر که در ادامه می بینید قصه پر غصه یک خانواده ایرانی است که همین حاشیه شهر بیخ گوش ما بی سرپناه زندگی می کنند ، این خانواده  در زیر گذر شاد محل به طرف میدان هزارسنگر آمل زندگی میکنند  پناهگاه آنها در آفتاب و باران در همین چادر به دور از کوچکترین امکانات است .
عباد شکوری از این خانواده عکاسی کرده و با بغض این عکسها را برای هراز نو ارسال کرده است ، عباد میگوید هرکسی در هر جایگاهی هست به این خانواده کمک کند. عباد با یکی از بچه های این خانواده سلفی گرفته است تا اعضای این خانواده را برای مساعدت شما مردم دلگرم کند .