این اثر تاریخی دوره صفویه، در تاریخ ١٩ مهر ١٣٧٨ با شمارهٔ ٢۴۵٧ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است که متاسفانه به حال خودش رها شده است.

محله سرحمام بابل برگرفته از نام حمام میرزایوسف است.