همزان با روز آخر تبلیغات رسمی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی دکتر عالیه زمانی کیاسری با حضور در مسجد امام سجاد(ع)ساری برای حامیان خود سخنرانی شد.