حشرات و حیواناتی که در این گزارش به تصویر کشیده شده اند از گونه‌های کمیاب در مناطق جنگلی و برکه‌های مازندران است که در طول ۴ سال تحقیق تهیه شده است. بیش از ۳ نوع مار که دونوع نیم سمی و یک نوع سمی به نام‌های بیبلوس، گربه مار و ببری و سه نوع قورباغه داروگ، وزغ و قورباغه آبی و چند نوع پرنده مهاجر و یک نوع سمندر که در منطقه کوهستانی مازندران زندگی می‌کند از جمله این حیوانات هستند.
آلودگی آب‌های منطقه به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی و سموم در کشاورزی از عوامل کاهش جمعیت و در خطر انقراض قرار گرفتن این حیوانات بومی مازندران است.