خانه های قدیمی روستای کوهستانی ناتر بخش مرزن آباد چالوس

روستای کوهستانی ناتر در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس با ساختمان هایی با حدود ۲۰۰ سال که با استفاده از سنگ ، چوب و گل ساخته شده است.