سیل اخیر به تاسیسات و خطوط ریلی در شهرستان سوادکوه خسارت وارد کرد.