دام و دامداری سنتی در غرب مازندران

دامداران با دام‌های محلی (کَتول)از آبان تا اردیبهشت،دام‌های خود را در “طویله” نگهداری کرده و از آن مراقبت می‌کنند.

دامداران روزانه طویله‌های‌شان را از فضولات دامی تمیز کرده و  آن را از طویله خارج کرده و در سه نوبت دام‌ها را خوراک و علوفه می‌دهند، در این بین گوساله‌ها (دمس) را جداگانه نگاهداری کرده و علاوه بر کاه به آنان سبوس و دیگر نهاده های دامی می‌دهند، دامداران پس از تمیز کردن طویله‌ها،دام‌های‌شان را برای هواخوری و آبخوری از طویله خارج کرده و آنان را به فضای باز و زمین های اطراف روستا و اغلب زمین‌های کشاورزی که به آن «آییش»می‌گویند گسیل داشته و تا قبل از غروب آفتاب دوباره به طویله باز می‌گردانند.